تاريخ : | | نویسنده : 24giftcard

ترجمه فارسی نهج البلاغه

حزب شيطان

تفسير عمومي خطبه دهم الا و ان الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله. (آگاه شويد، که شيطان سواران و پيادگان خود را جلب و بسيج نموده است). در برابر حزب شيطان که براي فريب دادن اولاد آدم بسيج شده است، بي‏تفاوت نباشيد مسلم است که حزبي بنام حزب شيطان با علامت مخصوص يا با لباس مشخص در هيچ نقطه‏اي از تاريخ بشري نمودار نگشته است. ما با هر حزبي که در تاريخ روبرو مي‏شويم، با يکي از صفات جالب که مفهوم آرماني انساني دارد، خود را مشخص کرده است، مانند حزب عدالت، حزب آزادي، حزب نجات، حزب ترقيخواهان و غيره... بنابراين مقصود از حزب شيطان يک حزب رسمي با يک برنامه معين و هدف مشخص شيطاني نيست، بلکه بنا بقاعده اصلي: ناريان مر ناريان را طالبند نوريان مر نوريان را جاذبند منظور گردهم‏آيي و تشکل افراد و گروه‏هاي از انسان‏نماها است که هوي و هوس‏ها و خودکامگي‏ها و زير شکم و مقام‏پرستي و تورم خود طبيعي آنان را با يکديگر متشکل ساخته، همداستان و هم رزم و هم پياله نموده است. اينگونه تشکل که اميرالمومنين عليه‏السلام آن را حزب شيطان مي‏نامد، از نظر ماهيت و نتيجه پست تر و وقيح‏تر از تشکل حيوانات درنده مي‏باشد، زيرا درن دگان هر اندازه به هر کيفيتي هم که متشکل گردند، نمي‏توانند به فعاليتهاي وسيعتر و عميق‏تر از محدوده غرايز معين خود بپردازند، مثلا تشکل ببرها هرگز نميتواند تحول پليد در گروه ببرها يا ديگر جانداران بوجود بياورد، در صورتي که حزب شيطان که از افراد انساني تشکيل مي‏يابد، داراي نيروها و استعدادهايي است که بوسيله‏ي آنها مي‏توانند ارزش‏ها را نابود کنند، تحولات قهقرايي ايجاد نمايند، اگر موقعيت ايجاب کند، راه‏هايي را که به پوچي حيات منتهي مي‏گردد. پيش پاي مردم بگسترانند. حزب شيطان مختصات ديگري هم دارد، از آنجمله مي‏تواند از مفاهيم عالي انساني مانند علم، تکامل، عدالت، وطن، آزادي سوءاستفاده نموده، با تحريک ابعاد آرمان‏جويي در انسانها، آنان را تا اعماق تباهي‏ها براند. و ان معي لبصيرتي ما لبست علي نفسي و لالبس علي (من بينايي‏ام را با خود دارم، هرگز امري را بر خود مشتبه نساخته‏ام و کسي نتوانسته است واقعيتي را بر من مشتبه بسازد). اينست معناي بينايي که آدمي خود را نفريبد و فريب ديگران را نخورد شايد نکته بسيار مهمي که در مقدم داشتن من امري را بر خود مشتبه نساخته‏ام بر جمله و کسي نتوانسته است واقعيتي را بر من مشتبه بسازد وجود دارد، اين باشد که اگر کسي خود را نفريبد، فريب ديگران را هم نمي‏خورد. يعني علت اساسي اينکه آدمي بازيچه ديگران قرار نگيرد، اينست که خود را ببازي نگيرد. انساني که انديشه جدي درباره خود دارد، هرگز انديشه‏هاي غرض آلود ديگران او را نمي‏فريبد. اگر آدمي در شناخت آرمانها و حرکت براي وصول به آنها خود را گول نزند، امکان ندارد وسيله بازي براي آرمان‏هاي ديگران قرار بگيرد. دليل اين مدعاي بسيار مهم اينست که آدمي براي وصول بمرحله بينايي و جدي گرفتن خويشتن بايستي مراحل زير را در پشت سر بگذارد: 1- خود را کاملا بشناسد، يا حداقل عناصر و سرمايه‏هاي اساسي خود را درک و ارزيابي کند. 2- پس از اين شناخت است که تشنگي خود را به هدف عالي حيات درک مينمايد. 3- تحقيق جدي در هدف عالي را شروع نموده مي‏فهمد که اين هدف جز به فعليت رسيدن همه استعدادها و امکانات در راه وصول به جاذبه‏ي عظمت الهي نمي‏باشد. 4- در اين مرحله درک مي‏کند که با چنين خودي نميتوان شوخي کرد، اين خود را نمي‏توان تسليم قوانين ناآگاه طبيعت و ديگر انسان‏ها نمود. در اين مرحله است که آدمي بخوبي مي‏فهمد که در جهان هستي يک چيز جدي وجود دارد، آن هم خود او است، زيرا اين خود وابسته مش يت الهي است که فوق همه امور جدي و به وجودآورنده آنها است. هنگامي که چنين بينايي نصيب آدمي گردد، چگونه مي‏تواند خود را گول بزند که عبارت ديگري از محو کردن آن خود است: در مجلد يکم (رسالت انساني و شخصيت علي (ع)) اين جملات را متذکر شده‏ايم: اگر تو خود را نشکني، کسي نمي‏تواند ترا شکست بدهد. اگر تو خود را نابينا نکني کسي نمي‏تواند ترا کور کند. اگر تو خود را فاني و نابود نسازي هيچ عاملي قدرت فاني و نابود ساختن ترا ندارد. اگر بخواهي حرکت کني هيچ عاملي نمي‏تواند ترا ساکن نمايد. روي همين قانون است که اميرالمومنين عليه‏السلام مي‏فرمايد: چون امر را بر خود مشتبه نساخته‏ام، لذا هيچ کس حقيقتي را بر من مشتبه ننموده است. دليل صحت اين قانون اينست که هيچ قدرت و عامل سقوط راهي به شخصيت آدمي ندارد، زيرا خداوند متعال شخصيت را در آن منطقه ممنوعه قرار داده است که تنها خود انسان اجازه ورود به آن را دارد و بس. اگر آدمي با دست خود حرمت اين منطقه را نشکند، هر گونه وسيله فريب و شکست و اخلال که تصور گردد از سطوح ظاهري شخصيت آدمي عبور ميکند ولي نمي‏تواند وارد آن منطقه گردد. يک مطالعه لازم در شخصيت عظماي تاريخ اين معني را بخوبي اثبات مي‏کند که همه عوامل فساد و فريبکاري و نابينايي و شکست در حيات، پيرامون آن عظما را گرفته بود، و چون آنان به وسيله هشياري‏ها و تقوا و هدف‏گيري معقول در زندگي، سد پولاديني دور منطقه شخصيت خود کشيده بودند، هيچيک از آن عوامل نتوانست شخصيت آنان را مختل بسازد. بعنوان نمونه آيه زير را در نظر بگيريم: و کذلک جعلنا لکل نبي عدوا شياطين الانس و الجن. (و بدينسان براي هر پيامبري دشمني از شياطين انس و جن قرار داديم). مسلم است که شياطين انس و جن براي مختل ساختن شخصيت پيامبران از هر راهي که ممکن بود وارد مي‏گشتند، ولي چنانکه گفتيم خود آنان بجهت شناخت عظمت شخصيت، نگهباني منطقه شخصيت را بعهده گرفته بودند و خداوند نيز در دفاع از آن منطقه پيروزشان مي‏ساخت. و ايم الله لافرطن لهم حوضا انا ماتحه، لايصدرون عنه و لايعودون اليه (سوگند به خدا، حوضي براي آنان پر خواهم کرد که ساقي آن خودم باشم که اگر وارد آن حوض شوند نتوانند بيرون روند و اگر از آن بگريزند نتوانند بر گردند). آنان موقعيتي را که من به وجود خواهم آورد، قدرت بر هم زدن آنرا نخواهند داشت مسلم است که منظور اميرالمومنين عليه‏السلام از آنان مردم تبهکار و خودکامگان مي‏باشد که در آغاز خط به از آنان به حزب شيطان تعبير کرده است. اينان طلحه و زبير و پيروان آن دو بوده‏اند که فتنه و آشوب برپا کرده غائله جمل را ناجوانمردانه براه انداختند و راه را براي بازيگري‏هاي معاويه و ساير خودکامگان بني‏اميه در برابر اميرالمومنين هموار کردند. بياني که اميرالمومنين (ع) درباره رويارو قرار گرفتن با آنان ميکند، اينست که آنحضرت موقعيتي را بوجود خواهد آورد که از شکستن محاصره آن ناتوان مي‏باشند. واقعيت چنان شد که او فرموده بود، زيرا آنان نه از جنبه نيروهاي جنگي و عظمت افرادي که پيرامون آنان را گرفته بودند، ياراي مقاومت در مقابل اميرالمومنين را داشتند و نه از جنبه حقوق الهي و انساني. آنان کمترين دليل و بهانه‏اي براي برپا کردن چنان کشتار بيرحمانه و دستاويز قرار دادن زن پيامبر اکرم (ص) دارا نبودند، لذا همانطور که اميرالمومنين عليه‏السلام فرموده است: چنان موقعيتي به وجود آمد که نتوانستند خود را از آن رها کنند و نظير آن را بار ديگر به وجود بياورند.

متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) أَلا وَ إِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، وَ اسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ ‏رَجْلَهُ‏، وَ إِنَّ ‏بَصيرَتى‏ ‏لَمَعى‏ ما ‏لَبَّسْتُ‏ ‏عَلى ‏نَفْسِى‏، وَ لا لُبِّسَ عَلَىَّ، وَ اَيْمُ اللَّهِ ‏لَأُفْرِطَنّ‏ ‏لَهُمْ‏ ‏حَوْضاً أَنَا ‏ماتِحُهُ‏، لا ‏يُصْدُرُونَ‏ ‏عَنْهُ‏ وَ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.